KeywordKooperatives Entrepreneurship

Ein innovatives Modell für kooperatives Entrepreneurship